Fler manliga lärare skulle hjälpa skolan

GP publicerade igår Fredrik Jönssons och min analys av lärarnas situation. Vi förklarade att lönen är notoriskt överskattade som motivator, och att den inte skulle fungera här heller. Alla lärares löner behöver höjas för att fler ska välja läraryrket och för att de ska sluta vara direkt förbannade över sin lön. När frustrationen är borta så har man gjort det man kan göra med det instrumentet.

Är det den kvinnliga dominansen?

En något bättre väg är troligen att försöka öka andelen manliga lärare.  Ju jämnare fördelning en yrkeskår har, desto bättre trivs de med sitt arbete.  Den amerikanska datan visar i likhet med annan forskning att de som arbetar i yrken med ungefär lika stor andel män som kvinnor är mest nöjda med sitt yrkesval.  Det är också ett mönster som stämmer med vad som har observerats i många Svenska företag. Man trivs bättre, och gruppdynamiken fungerar bättre, i grupper med ungefär lika många män som kvinnor.

Gender_balance_wins

Fler manliga lärare i skolor och förskolor skulle möjligen också öka yrkets status och därmed driva upp lönenivån.  Det visar analysen av de 453 amerikanska yrkena och så har det historiskt gått med Svenska yrken där andelen män har ökat, även om denna effekt borde avta med bättre jämställdhet.  Sverige har en mycket bra balans mellan manliga och kvinnliga lärare på gymnasienivå, och där trivs man också bättre med jobbet som lärare, men ju längre ner i åldrarna man kommer desto större är den kvinnliga dominansen. Värst är det förstås på förskolenivå. Där är obalansen på nivå med Svenska börsbolags ledningsgrupper; direkt skadlig. Trivseln och kvaliteten i beslutsfattande är sämre i miljöer med ojämn könsfördelning, vilket knappast gynnar barnen (eller aktieägarna).

Tagged with: , , ,
Posted in Uncategorized